Safari® 50 WG

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Účinné látky:

500 g/kg triflusulfuron – methyl

Balenie:

0,2 l HDPE fľaša (120 g)

Pôsobenie:

Safari® 50 WG je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Ničí buriny prostredníctvom blokády enzýmu acetolaktátsyntetázy, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucin, isoleucin a valin) a tvorbu bielkovín v rastlinách. Inhibícia ALS vedie k rýchlej zástave bunkového delenia a rastu. Safari® 50 WG je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzeny na niekoľko dní po aplikácii. Prípravok zastavuje rýchlo rast citlivých burín v krátkom čase po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až za niekoľko dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

tetlucha kozia, láskavec ohnutý, drchnička roľná, repka (výmrv), kapsička pastierska, mrlík hybridný, mliečnik chvojkový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, slnečnica (výmrv), hluchavka purpurová, rumančekovité buriny, bažanka ročná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, ľuľok čierny, peniažtek roľný, podslnečník, pŕhľava malá, veronika perzská, veronika roľná.

Účinkuje dobre

stavikrv vtáčí, hviezdnica prostredná, fialka roľná

Odolné buriny:

loboda konáristá, mrlík biely, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá a trváce buriny

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
repa cukrová, repa kŕmna dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky T1-3: 30 g +(1 l )
T1-3: 30 g + (0,1 l)
T1-3: 30 g + (0,05 % obj.)
AT (TM) Betanal
Expert - DA
(TM) Silwet L-77
(TM) Trend 90
dvojklíčnolistové buriny – podslnečník, mrkvovité

Množstvo vody 100 - 500 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 4x 30 g/ha/rok

Pokyny pre aplikáciu

SAFARI® 50 WG používajte vždy na vzídené aktívne rastúce buriny od vytvorenia klíčnych listov do základu 1. páru pravých listov v dávke 30 g + 0,05 % zmáčadla TREND® 90. SAFARI® 50 WG je možné aplikovať v rastovej fáze repy od klíčnych listov vodorovne rozprestretých, 1. list viditeľný do zapojenia porastu (BBCH 10-39), doba ošetrenia sa riadi vývojovou fázou burín t.j. BBCH 10-12. Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2-4 aplikácie v programoch s doplnkovými herbicídmi vždy po vzídení nových burín. Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní
Aplikujte pozemne schválenými a dobre kalibrovanými a udržiavanými postrekovačmi.
Pozor! Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25°C!
Neošetrujte poškodenú repu! Neošetrujte poškodené porasty ani porasty stresované mrazom, prísuškom, zamokrením, vysokými teplotami, napadnutím škodcami a výživovým deficitom!
Dážď do 3 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku!

Odporúčania pre aplikáciu:

Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2 - 4 aplikácie vždy po vzídení nových burín. Interval medzi aplikáciami by nemal byť väčší ako 10 dní. Odporúčame aplikovať pri teplotách do + 25 °C a pri nižšej intenzite slnečného svitu. Pre ošetrenie repy proti mrlíkom a lobodám odporúčame tank - mix aplikáciu Safari® 50 WG s herbicídmi na báze úč. látky metamitron. Pre kontrolu porastov repy proti pichliaču roľnému odporúčame tank-mix aplikáciu Safari® 50 WG s herbicídmi na báze úč. látky clopyralid. Pri výskyte ambrózie a láskavcov v porastoch repy odporúčame tank-mix aplikáciu Safari® 50 WG s herbicídmi na báze úč. látky phenmedipham. Kombinácia Safari® 50 WG s účinnou látkou ethofumesate v repe bezpečne eliminuje výskyt horčiakov.

Upozornenia pri aplikácii Safari® 50 WG

- Neaplikovať Safari® 50 WG pri teplotách nad 25 °C
- Zmáčadlo Trend® 90 použiť vždy, s výnimkou TM aplikácie s prípravkami, ktoré adjuvant už obsahujú
- Safari® 50 WG nemiešať v TM kombinácii s pýrohubnými dávkami graminicídov
- Maximálny počet ošetrení 4 x 30 g/ha/rok

Následné plodiny

Pri riadnom zbere na jeseň Altiplanom DAMTEC ošetrenej repky a spracovaní pôdy do hĺbky minimálne 20 cm nie sú pre pestovanie následných plodín žiadne obmedzenia.


Vplyv na úrodu

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá SAFARI® 50 WG negatívny vplyv na úrodu.

Náhradné plodiny

Po aplikácii SAFARI® 50 WG je možné na jeseň vysievať alebo vysádzať bez obmedzenia ľubovoľnú plodinu. V prípade zaorania repy po aplikácii prípravku SAFARI® 50 WG je možné vysievať opäť iba repu. Kukuricu je možné zaradiť po uplynutí 30 dní od aplikácie. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

Opatrenia proti vzniku reziste

Prípravok SAFARI® 50 WG obsahuje účinnú látku triflusulfuron-methyl, ktorá podľa HRAC patrí do skupiny B.
Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke.
Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany rastlín (aplikácia za priaznivých podmienok, vyhýbanie sa monokultúrnemu pestovaniu plodín), spájaním mechanickej kontroly burín s chemickou (používanie prípravkov s rôznym spôsobom účinku) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.
V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:
1. vodorozpustné vrecká
2. vo vode rozpustné granuláty
3. vo vode dispergovateľné granuláty
4. zmáčateľné prášky
5. suspenzné koncentráty na vodnej báze
6. suspenzné emulzie
7. emulzie typu olej:voda
8. emulzné koncentráty
9. koncentráty pre riedenie vodou
10. adjuvanty, zmáčadlá, oleje
11. rozpustné hnojivá
12. spomaľovače úletu