Clinic®

Clinic®
Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinné látky:

Glyphosate IPA 480 g/l (glyphosate 360 g/l)

Formulácia:

SL rozpustný koncentrát pre riedenie vodou

Balenie:

l HDPE fľaša; 20 l HDPE kanister; 220 l/225 l HDPE sud 640 l HDPE kontajner

Pôsobenie:

Clinic® je neselektívny listový herbicíd so systemickým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny.Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.

Dávkovanie a aplikácia:

Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko zakorenených burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia vykonávané v dobe, kedy sú rastliny v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví v priebehu 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

Predsejbová a predvýsadbová aplikácia
na lesných pôdach robte za plného rastu burín. Zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom.
Kultúry ihličnanov
Podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov.

Upozornenie:

Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! Priamy postrek a prípadný úlet postrekovej hmly nesmú zasiahnuť susedné kultúry a ostatné necieľové rastliny!

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA:
Po vypučaní cieľové dreviny bezpodmienečne chrániť pred kontaktom s herbicídom s medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi.
Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vyzretí letorastov.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
Zavlažovacie a odvodňovacie kanále Nežiadúce dreviny, pobrežné buriny 5 l AT
nepoľnohospodárska pôda nežiaduca vegetácia, boľševník 3 - 5 l AT
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou krídlatka 5 - 9 l AT
nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny 3 - 5 l AT
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny 3 - 5 l AT medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny 3 - 5 l AT pred pučaním, po vyzretí letorastov