Azaka®

Širokospektrálny systémový fungicídny prípravok na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, ovsa, raže a tritikale proti hubovým chorobám.

Účinné látky:

azoxystrobin 250 g/l

Balenie:

5 l HDPE kanister

Pôsobenie:

Prípravok AZAKA® obsahuje účinnú látku azoxystrobin. Azoxystrobin je QoI fungicíd – inhibítor viazania chinónov na cytochrómový bc1 komplex (FRAC skupina 7). Má systémové a translaminárne vlastnosti. Inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov, čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Účinkuje predovšetkým protektívne, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.
Azoxystrobin pôsobí dlhodobo a v závislosti od infekčného tlaku môže chrániť porasty pred vznikom novej infekcie až po dobu 3-8 týždňov. Ošetrené rastliny vykazujú výrazný “green efekt“ – sú dlhšie zelené, čím sa významne predĺži obdobie ukladania asimilátov, ktoré je dôležité pre výšku a kvalitu úrody. Azoxystrobin významne spomaľuje starnutie pletív a zvyšuje aktivitu antistresového enzýmu v rastlinách, čím prispieva k lepšiemu nalievaniu zrna a tým aj k zvýšeniu úrody a HTZ.
AZAKA® účinkuje proti širokému spektru významných hubových patogénov v obilninách.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka (l/ha) Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná septorióza pšenice, septorióza
plevová, hrdze
1 l AT
jačmeň jarný hnedá škvrnitosť jačmeňa,
hrdza jačmenná, múčnatka trávová
1 l AT
ovos hrdza ovsená, múčnatka trávová 1 l AT
raž ozimná, raž jarná,
tritikale
hrdza ražná, rynchospóriová
škvrnitosť, múčnatka trávová
1 l AT

Odporúčania pre aplikáciu:

Prípravok AZAKA® v obilninách aplikujte preventívne alebo najneskôr na začiatku výskytu choroby od fázy 1. kolienko je 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) až do rastovej fázy, keď prvé obilky dosahujú polovičnú veľkosť s vodnatým obsahom (BBCH 71). V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby (vysoká vzdušná vlhkosť) je možné ošetrenie opakovať v stanovenom intervale.
Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha.
Aplikujte max. 2x za rok v intervale min.10 dní.
Najlepšia účinnosť prípravku je pri aplikácii v skorých štádiách rozvoja ochorenia. Neaplikujte prípravok AZAKA® na plodiny, ktoré trpia stresom alebo je pravdepodobné, že ním budú trpieť v období krátko po aplikácii prípravku, hlavne ak je stresovým faktorom nedostatok vlahy, mráz alebo poškodenie herbicídom. Neaplikovať pri riziku dažďa po aplikácii, možnosti mrazu, ani na mokré obilniny.
Účinná látka azoxystrobin je kompatibilná s väčšinou bežne používaných insekticídov a fungicídov. Pred zmiešaním vykonajte test kompatibility.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok AZAKA® nemá žiaden negatívny vplyv na úrodu, ani na následné a náhradné plodiny. Pri aplikácii prípravku môže dôjsť v prípade úletu postrekovej zmesi k poškodeniu jabloní, pre ktoré je účinná látka azoxystrobin toxická.

Použitie v integrovanej produkcii

Prípravok AZAKA® je povolený pre poľnohospodárske plodiny, ktoré sú pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia integrovaná produkcia v zeleninárstve podľa Vestníka MPRV SR, čiastka 11 z 11.5.2015.