Border®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam pri postemergentnej aplikácii.

Účinné látky:

100 g/l mesotrione

Balenie:

5 l

Pôsobenie:

Prípravok Border® je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd. Je rýchlo prijímaný koreňmi, klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Určený je na postemergentnú ochranu kukurice proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín a niektorých trávovitých burín. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia šiestich listov kukurice. Herbicídny účinok sa prejaví zbielením listov a nekrózami meristematických pletív ošetrených burín, prvé symptómy sú viditeľné za 5-7 dní, zasiahnuté buriny odumierajú do 14 dní.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny:

láskavec ohnutý, kapsička pastierska, mrlík biely, výmrv slnečnice, parumanček nevoňavý, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, fialka roľná, horčiak broskyňolistý

Stredne citlivé buriny:

ježatka kuria, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný vo fáze listovej ružice

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
kukurica, kukurica cukrová dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,75 - 1 l AT -

Prípravok Border® obsahuje účinnú látku mesotrione. Účinná látka mesotrione pôsobí ako inhibítor esenciálneho rastlinného enzýmu 4-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenázy (4-HPPD), patriaci do HRAC skupiny 27, ktorý v rastlinných bunkách zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov. Nedostatok enzýmu počas fotosyntézy spôsobuje vybielenie a následné odumretie rastlín.

Mesotrione pôsobí cez listy aj cez pôdu, tým sa predlžuje reziduálna účinnosť prípravku.

Viacročné pôsobenie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť k vzniku rezistencie burín.

Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte prípravky s rôznym mechanizmom účinku, dodržiavajte zásady striedania plodín, dodržiavajte pokyny pre správnu aplikáciu, dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy alebo ďalšie agrotechnické opatrenia.

Vplyv na úrodu

Nie sú známe žiadne negatívne vplyvy na úrodu a spracovanie.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Náhradné plodiny: v prípade, že došlo k predčasnému zlikvidovaniu porastu kukurice ošetrenej prípravkom Border®, je možné po orbe ako náhradnú plodinu vysiať kukuricu alebo cirok.

Následné plodiny: v rámci normálneho osevného postupu je možné po zbere kukurice pestovať všetky plodiny, pokiaľ bol prípravok aplikovaný v termíne pred 1. júlom. Pred výsevom dvojklíčnolistových medziplodín a citlivých plodín (cukrová repa, kŕmna repa, strukoviny, slnečnica, repka olejná, zelenina) je potrebná hlboká orba. Pestovanie obilnín alebo tráv je možné bez orby.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!