Toutatis® DAMTEC

Prípravok Toutatis® DAMTEC je preemergentný herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na ochranu zemiakov, hrachu, fazule a mrkvy proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám.

Účinné látky:

30 g/kg clomazone, 500 g/kg aclonifen

Balenie:

12 kg PP vedro

Toutatis® DAMTEC je herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý sa používa po výseve pred vzídením plodiny. Tento herbicíd je kombináciou dvoch účinných látok. Aclonifen patrí medzi látky inhibujúce biosyntézu karotenoidov. Je prijímaný klíčiacimi rastlinami prerastajúcimi cez herbicídny film na povrchu pôdy.

Clomazone preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov, pričom aktívna zložka clomazone je vo forme mikrokapsulovaného koncentrátu.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny:

metlička obyčajná, lipnica ročná, pastierska kapsička, peniažtek roľný, horčica poľná, fialka roľná, láskavce, výdrol repky, bažanka ročná, žltnica maloúborová, mlieč roľný, mrlík biely, lipkavec obyčajný, starček obyčajný, hluchavka purpurová, rumančeky, vlčí mak, loboda konáristá, hviezdica prostredná, veronika perzská.

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
zemiak dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,4 kg AT PRE
hrach dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,4 kg AT PRE
fazuľa dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,4 kg AT PRE
mrkva dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 2,4 kg AT PRE

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie

Prípravok aplikujte preemergentne (PRE), pred vzídením plodín v rastovom štádiu plodín (BBCH 01 – 08). Prípravok Toutatis® DAMTEC používajte na dobre pripravenej pôde s jemnou drobnohrudkovitou štruktúrou. Dbajte na dostatočnú a pravidelnú hĺbku sejby (1,5 cm). Maximálnu účinnosť dosiahnete vtedy, ak prípravok Toutatis® DAMTEC použijete na vlhkú pôdu, ktorá umožňuje dobrú distribúciu prípravku po povrchu pôdy a dobrú absorpciu burinami. V prípade špecifických podmienok, najmä ak po použití prípravku nasleduje obdobie sucha s následnými silnými dažďami, môže dôjsť k výskytu prechodných fytotoxických účinkov.

Upozornenie

Predpokladom dobrej účinnosti prípravku Toutatis® DAMTEC je dostatočná pôdna vlhkosť. Herbicíd musí byť aktivovaný, napr. zrážkami. Na pôdach s vysokou sorpčnou schopnosťou, alebo na pôdach s rýchlym vysychaním povrchu sa nedá vylúčiť zníženy účinok.

Herbicídny film vzniknutý po správnom ošetrení, nesmie byť porušený spracovaním pôdy alebo prudkými zrážkami bezprostredne po postreku. Ak bezprostredne po ošetrení nastanú prudké zrážky, nedá sa vylúčiť, hlavne na ľahkých pôdach, splavenie prípravku ku koreňovému systému plodiny a jej následné poškodenie.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

- dodržiavať zásady striedania plodín,

- dodržiavať zásady správnej agrotechniky, ničiť vzídené buriny pred sejbou plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi,

- pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín,

- používať čistené certifikované osivo, aby sa zabránilo prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

Vplyv na úrodu

Prípravok Toutatis® DAMTEC nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúča sa pred vysiatím následných plodín orba min. 20 cm.

Po predčasnom zaoraní ošetrených plodín je po predchádzajúcej 15 cm orbe možné ako náhradné plodiny vysiať hrach, šošovicu, zemiaky, fazuľu.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny! Postrekom nesmú byť priamo zasiahnuté vodné toky, odvodňovacie rigoly a recipienty povrchových vôd.