Tripali®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinné látky:

105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl, 83 g/kg tribenuron methyl

Balenie:

1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

Pôsobenie:

Tripali® je trojzložkový herbicíd so systémovým účinkom. Metsulfuron methyl, tribenuron methyl (sulfonylmočoviny) a florasulam (triazolopyrimidin) ako ALS inhibítory blokujú tvorbu esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Prijímané sú listami rastlín a ničia väčšinu dvojklíčnolistových burín. Tripali® v krátkej dobe po aplikácii (do 6 hodín) zastavuje rast citlivých burín, účinok na buriny (zmena farby) sa prejavuje až za 1-3 týždne po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku. Chladné a suché počasie redukuje a oneskoruje účinok herbicídu. Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii na buriny v skorých rastových fázach. Prerastené buriny sú odolnejšie a odporúčame evidovať veľkosť jednotlivých druhov burín v dobe ošetrenia. Rovnomerné pokrytie porastu postrekovou kvapalinou je predpokladom spoľahlivého účinku. Všetky tri účinné látky v Tripali® sú v obilninách rýchlo rozložené na herbicídne neaktívne metabolity a preto sú obilniny k účinným látkam v Tripali® vysoko selektívne.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

drchnička roľná, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý (2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, veronika perzská, výmrv repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná

Účinkuje nedostatočne

ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný, mrlík biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)

Odolné buriny:

loboda konáristá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6 listov)

Registrované použitie:

Plodina Účel použitia Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos dvojklíčnolistové buriny 50 g AT -

Dávkovanie a aplikácia:

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x

Ochranná doba: AT (najneskôr BBCH 39)

Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos.

Tripali® aplikujte v obilninách postemergentne na jar na vzídené aktívne rastúce buriny od 2. listu obilniny až do fázy plne rozvinutého zástavnicového listu obilniny (BBCH 12-39) v dávke 50 g/ha, optimálne vo fáze 2-6 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-16) resp. vo fáze listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu (pichliač) (BBCH 30-31).

Aplikujte pozemne schválenými postrekovačmi.

Tripali® je možné v niektorých situáciách (prerastené buriny), pre optimalizáciu účinku, kombinovať s neionogénnymi zmáčadlami (napr. Trend® 90 0,1% obj.).

Dažďové zrážky do dvoch hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť ošetrenia.

Nepoužívajte v poškodených alebo oslabnutých porastoch.

Neošetrujte porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia, mrazov, prítomnosti škodcov a chorôb, nedostatku živín alebo ďalších faktorov, ktoré obmedzujú rast rastlín.

Nepoužívajte v obilninách s podsevom tráv, ďateliny alebo strukovín.

Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov!

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Tripali® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá fytotoxické účinky. Neodporúčame TM kombinácie s insekticídnymi prípravkami zo skupiny organofosfátov (dodržte minimálne 14 dňový odstup medzi aplikáciami).

Vplyv na úrodu

Tripali® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny - po normálnom zbere obilniny ošetrenej na jar prípravkom Tripali® je v tom istom roku na jeseň a po orbe možné vysievať iba ozimné obilniny, repku ozimnú alebo trávy. V prípade tankmixovej alebo sekvenčnej kombinácie s prípravkami na báze ALS inhibítorov odporúčame zaradiť iba obilniny a trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na klimatických podmienkach (pH pôdy >6, dlhodobé sucho). Ďalší rok po aplikácii a orbe je možné zaradiť všetky obilniny, repu cukrovú, zemiaky, kukuricu, repku ozimnú, slnečnicu aj strukoviny. Prípadnú citlivosť a voľbu následných plodín v podmienkach výrazne alkalických pôd v kombinácii s nedostatkom zrážok a dlhodobým suchom konzultujte s držiteľom povolenia. Zeleniny, kvetiny a okrasné kry neodporúčame pestovať po dobu 16 mesiacov od aplikácie Tripali® pokiaľ ich druhová a odrodová citlivosť nebola dostatočne overená. Náhradné plodiny - v prípade vynúteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom Tripali® je možné po dobu 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý! Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Tripali® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.