Cetus®

Cetus
Postrekový selektívny herbicíd vo forme ZC t.j. zmes kvapalného suspenzného koncentrátu a suspenzie kapsúl, pre riedenie vodou, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v zemiakoch.

Účinné látky:

60 g/l Clomazone, 233 g/l Metribuzin

Balenie:

5 L HDPE kanister

Pôsobenie:

Prípravok je dvojzložkový selektívny herbicíd na zabezpečenie kontroly jednoročných dvojklíčnolistových burín a niektorých jednoročných tráv. Účinná látka metribuzin zo skupiny triazinonov (HRAC group C1) pôsobí ako inhibítor fotosystému II (PSII). Účinná látka clomazone zo skupiny izoxazolidinonov (HRAC group F3) pôsobí ako inhibítor biosyntézy karotenoidov. Príznaky pôsobenia sa prejavujú v priebehu niekoľkých dní po aplikácii žltnutím, vybielením listovej plochy a postupným úhynom burín. Rastliny prijímajú prípravok ako koreňmi, tak aj listami. Dĺžka reziduálneho účinku trvá až 3-4 mesiace a závisí od použitej dávky, druhu pôdy a zrážok.

Spektrum účinnosti:

Účinkuje spoľahlivo

dvojklíčnolistové buriny: mrlíky (biely, hybridný), fialka roľná, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, ježatka kuria, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), veroniky (perzská, roľná), vesnovka obyčajná, stavikrv vtáčí, mlieč zelinný, kapsička pastierska, reďkev ohnicová, láskavce (ohnutý, štiavolistý), horčica roľná, hluchavky (purpurová, objímavá)

Účinkuje dobre

žltnica maloúborová, výmrv repky

Odolné

pichliač roľný

Spôsob použitia:

Zemiaky – ošetrujte v dávke 1,5 l/ha po slepej preorávke, najneskôr však 3 dni pred vzídením zemiakov, nikdy nie po vzídení. Po postreku je možné robiť z kultivačných prác len oborávku tesne pred uzavretím porastu. Iné kultivačné postupy môžu znížiť herbicídnu účinnosť. Pri pestovaní zemiakov v riadkoch zbavených kamenia, aplikujte prípravok preemergentne, najneskôr do vzchádzania burín.

Registrované použitie:

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochranná doba Poznámka
zemiaky dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 1,5 l AT

Odporúčaná dávka vody 200-400 l/ha.
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu Prípravok nie je vhodné používať na extrémne ľahkých pôdach. Pri ošetrení na jar nie je pri výbere následných plodín vysievaných v jeseni alebo na jar v ďalšom roku žiadne obmedzenie. Následné plodiny vysievame po spracovaní pôdy aspoň do 15 cm hĺbky.

Použitie prípravku Cetus® v integrovanej produkcii
Prípravok Cetus® je podľa Vestníka MPRV SR čiastky 8 z 15. mája 2020 povolený do integrovanej produkcie zemiakov.